• گروه تخصصی فرش اسلیمی
  • Eslimi Carpet Group
  • Presence of Eslami Carpet Group in the 11th Tehran International Machine Carpet Exhibition (2019)

    حضور گروه تخصصی فرش اسلیمی در یازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی تهران